هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت
منصور عصار رئيس هيات مديره
ناصر فرهمندپور  مدیر عامل
اسدلله میرزایی عضو هيات مديره
آرش عصار عضو هيات مديره