نام محصول: ایستگاه های گازی
نام لاتین محصول :
شرح :

گاز طبيعي در خطوط اصلي انتقال گاز داراي فشار بالايي است كه جهت استفاده در مصارف خانگي و صنعتي مناسب نمي باشد . ايستگاه هاي گاز فشار گاز خطوط اصلي انتقال را كاهش داده و آن را متناسب با فشار خطوط توزيع گاز تنظيم مي كنند . در ايستگاه هاي گاز عمليات ديگري همچون اندازه گيري عبوري ، گرم كردن ، فيلتر كردن و بودار كردن گاز نيز انجام مي شوند.