ردیف نام ابزار یا دستگاه و نوع آن تعداد فواصل کالیبراسیون
1 متر لیزری   Disto (Hungary)    1 شش ماه
2 تراز دیجیتال    STABILA               (Germany)       1 شش ماه
3 دوربين تئودوليت 1 یکسال
4 يوك MT ولامپ UV  2 یکسال
5 مواد   PT  , MT   (Magna Flux) -- --
6 دستگاه UT آنالوگ وديجيتال site scan 140 2 یکسال
7 دستگاه سختي سنج 1 یکسال
8 دستگاه زاويه سنج 2 یکسال
9 ميكرومتر(در رنجها و دقت هاي مختلف) 28 شش ماه
10 كوليس در اندازه و سايزهاي مختلف 8 شش ماه
11 گيج جوشكاري 2 یکسال
12 گيج فشار 12 یکسال
13 دستگاه ضخامت سنج  ساخت کره 1 یکسال
14 متر در انواع مختلف،ستاره،گونيا،شاقول،تراز صنعتي،پرگار 40 شش ماه
15  ضخامت سنج رنگ 1 یکسال
16 چراغ قوه بازرسي 3 --
17 ساعت انديكاتور 5 یکسال
18 ترمو متر لیزری 1 یکسال
19 Wet Gage  10 یکسال
20 Cross Cut 10 یکسال
21 تجهیزات تست هیدواستاتیک مخازن 100Bar 1 یکسال
22 گج حرارتي جهت كنترل حرارت جوشكاري 10
--