نام پروژه: نیروگاه کهنوج
کارفرما: شرکت مپنا توسعه 1
تاریخ اتمام: 1394
وضعیت: اتمام
شرح:  مهندسی ، تامین مواد و ساخت داکت های نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج متشکل از انواع سازه از قبیل :
Main Duct , Manifold , Main Splitter , Ysplitter , Steam Header
وزن : 800 تن