نام دستگاه مشخصات
دستگاه بورینگ L4000*W4000*H2500 (mm)
دستگاه كاروسل Ø4200*H2500 (mm)
دستگاه كاروسل Ø2500*H1220 (mm)
دستگاه تراش افقي Ø100*L3000 (mm)
دستگاه تراش افقي T300 Ø300*L1400 (mm)
دستگاه تراش افقي Ø250*L2000 (mm)
دستگاه تراش افقي Ø250*L1500 (mm)
دستگاه تراش افقي T500 Ø200*L500 (mm)
ماشين تراش CNC  
صفحه تراش  L700*W700*H200 (mm)
فرز يونيرسال هكرت T315
بورينگ 160 L2000*W1800*H1800 (mm)
بورينگ  NC 800*800 (mm)
ماشين فرز L3000*W700*H400 (mm)
ماشين فرز دروازه اي L6000*W1200*H1900 (mm)
ماشين هاب R35 (mm)
پيشاني تراش T500 Ø1117 (mm)
دریل رادیال  Ø65*210 (mm)
دریل رادیال  Ø100*3000 (mm)
دریل ستونی  Ø50*200 (mm)
 دریل رومیزی   Ø50*200 (mm)
دریل مغناطیسی   Ø30*200 (mm)