نام پروژه: گلگهر
کارفرما: شرکت کیسون
تاریخ اتمام: 1394
وضعیت: خاتمه یافته
شرح:  مهندسی ، تامین مواد و ساخت 10 مجموعه داکت های پروژه گندله سازی گلکهر2
وزن : 1100 تن