نام پروژه :  گلگهر
کارفرما: شرکت کیسون
تاریخ اتمام: 1393
وضعیت: خاتمه یافته 
شرح:
مهندسی ، تامین مواد و ساخت 6 مجموعه استک به طول 60 متر
وزن : 110تن