نام پروژه: محفظه احتراق توربین های گازی
کارفرما: شرکت توگا
تاریخ اتمام: 1387
وضعیت: خاتمه یافته
شرح: مهندسی ، ساخت ، تنشگیری ، ماشینکاری 8 مجموعه از قبیل
Outer Shell ، Mixing chamber ، Top Dome ، Adaptor Ring ، Manhole Cover ، Frame ، Flame Tube ، Oil Plan 
وزن : -