نام پروژه :  پالایشگاه گاز پارسیان
کارفرما: شرکت نفت مرکزی
تاریخ اتمام: 1386
وضعیت: خاتمه یافته 
شرح:  تامین مواد و ساخت مخزن با ضخامت بدنه 145 ممیلیمتر و عدسی با ضخامت 70 میلیمتر
وزن : -