نام پروژه :  نیروگاه نیام
کارفرما: شرکت مپنا بویلر
تاریخ اتمام: 1389
وضعیت: خاتمه یافته 
شرح :  تامین مواد و ساخت مخازن
Deaerator , LP Drum , Feed Water Storage Tank
به تعداد 24دستگاه  

وزن : 350 تن