منو

فلرها

سیستم فلر، سیستمی برای تخلیه گاز به جو در هنگام عملکرد عادی از طریق شیر کنترل است. این تخلیه ممکن است مداوم یا متناوب باشد. سیستم فلر شامل شیر کنترل فلر، لوله کشی جمع آوری، اسکرابر مایع گاز و دریچه گاز است.

معمولاً گازهای تخلیه شده در سیستم فلر فشار و دبی کمی دارند و برای فشار برگشتی الزاماتی تعریف نمی گردد.  فلرها از مهمترین قسمت های نیروگاه هستند و برای از بین بردن گازهای زائد مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا در غیر این صورت استفاده و یا انتقال این گازها امکان پذیر نیست. سیستم فلر به عنوان سیستم ایمنی برای گازهای غیر اتلافی نیز عمل کرده و در صورت لزوم از طریق شیر کاهش فشار، فشار تجهیزات را کاهش داده و از تجهیزات فرایند گاز در برابر فشار زیاد محافظت می کند. در شرایط اضطراری نیز فلرها به سوختن کل گاز ذخیره شده کمک می نمایند.

حوزه فعالیت این شرکت، در زمینه طراحی و ساخت فلرها به شرح زیر می باشد:

  • Cold Flares (Vent Stacks) and relevant Firefighting System
  • Elevated Flares Self Supported, Guy Wired or with Derrick Structure
  • Flare Tips also with Smoke Suppression System by Steam or Air
  • Ground Flares up to 40 t/h
  • Horizontal Pit Flares
  • All Ignition and Control Systems
  • Sonic Flare Tips